Rules of residence in the city-hotel «Barkhatnyye sezony», Sochi